การบริหารงานขาย และ การบริหารงานบริการ ถือว่า มีความ สำคัญ สูงมาก ต่อองค์กร เนื่องจากฝ่ายขาย เป็น Front end ที่สร้างรายได้ หลักให้แก่องค์กร ส่วนฝ่ายบริการ นั้นมุ่ง สร้างความพึงพอใจ ให้แก่ ลูกค้า(Customer Satisfaction)และรักษาความจงรักภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty)เป็นหลัก แต่ก็อาจสร้างรายได้ จากงานบริการ ได้เช่นกัน Sales Manager และ Service Manager เองต้องมีหน้าที่ ดูแลติดตาม กระบวนการขาย กระบวนการบริการ อย่างใกล้ชิด ต้อง จัดการกับข้อมูลจำนวนมาก และ ต้องทำงานประสานกันเป็นทีมจีงจะ สามารถ อำนวยการให้กลยุทธ์ CRM สำฤทธิผลได้ ในปัจจุบันระบบ CRM สามารถเข้ามาช่วยจัดการงาน ด้านการขาย และ การบริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการรวบรวมข้อมูลลูกค้าให้เป็น แบบรวมศูนย์ (Centralized information) และนำข้อมูลไปใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตาม กระบวนงานขาย (Sales Pipeline) กระบวนการบริการ (Service Process Tracking) ด้วย ระบบCRM ทำให้ องค์กรสามารถจัดการ ควบคุมนโยบาย การติดตาม Sales & Services Activity การเก็บรวบรวมความรู้ เอกสาร ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า(Knowledge Management) และ การรวมข้อมูล (Unify Database)จากทุกส่วนงานที่ให้บริการลูกค้า เช่น Marketing, Customer Relations, Call Centerไว้ได้ รวมถึง การสร้าง Report เพื่อ การวิเคราะห์งานขาย งานบริการ และจัดแบ่งประเภทลูกค้า (Segmentations)ให้สอดคล้องกับ Campaigns, Marketing Events ตามกลยุทธ์ CRM ของแต่ละองค์กร กลยุทธ์ CRM จึงเป็นสิ่งที่ ผู้บริหารงานขาย ผู้บริหารงานบริการ ผู้บริหารงานการตลาด หรือ พนักงานและผู้เกี่ยวข้องจำเป็นด้องมีความรู้สำหรับการแข่งขันภายใต้สภาวะเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน Workshop Training นี้จะเป็นการสรุปรวบรวมความรู้ วิธีคิด วิธีบริหารจัดการองค์กร ด้วย CRM แบบปฏิบัติงานจริง และผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ ครอบคลุมเนื้อหาซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงกับกลยุทธ์ CRM ขององค์กรดังต่อไปนี้

 • แนวคิดกลยุทธ์การบริหารความพึงพอใจของลูกค้า และกรณีศึกษา
 • แนวคิดการจัดการงานบริการ สู่ความเป็นเลิศ Service Excellent for CRM Strategy
 • การบริหารงานขาย และ งานบริการลูกค้า ด้วยระบบ CRM
 • การบริหารจัดการ องค์ความรู้ (Knowledge Management)เพื่อ กลยุทธ์ CRM
 • การบริหารกระบวนงานขาย แบบ Sales Pipelineเพื่อลดการสูญเสีย โอกาสการขาย และ การบริหารService Business Process เพื่อสร้างความพึงพอใจ ให้แก่ลูกค้า(Customer Satisfaction)และรักษาความจงรักภักดีของลูกค้า(Customer Loyalty)
 • การบริหารงานขาย ร่วมกับ Customer Touch Points อื่นเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และ เพิ่มโอกาสการขาย รวมถึง งาน Order Fulfillment
 • การติดตามสนับสนุนหลังการผืกอบรม อีก 60 วัน (Online CRM with Coaching & Consulting)


 
 

หลักสูตร : CRM for Service Manager (1 Day) 9:00-16:30

 • Enterprise CRM Strategy for Service Overviews
 • ประโยชน์ของระบบCRM สำหรับการบริหารงานบริการ
 • ฝึกปฏิบัติการ รวบรวมข้อมูลลูกค้าฝ่ายบริการ ให้เป็นแบบรวมศูนย์(Centralized) ด้วยระบบ CRM
 • ฝึกปฏิบัติการ สร้างและจัดเก็บ Profileลูกค้าเชิง CRM เช่น Relation Networks, History, Alert และ Marketing info เป็นต้น
 • การจัดการระบบ CRM ให้สอดคล้องกับ Service Activity
 • วิธีสร้าง Case และการบริหารงานบริการแบบต่างๆ เช่น Complaint, Helpdesk, Service Center และ Service Sales Case เป็นต้น
 • ฝึกปฏิบัติการ ใช้ระบบ KM เพือ การสร้าง อนุมัติ และใช้งาน Content ที่สนับสนุนการบริการ เช่น Catalogs, Brochure และ Manual ต่างๆ
 • ฝึกปฏิบัติการ ใช้ระบบ CRM เพือ การสืบค้น ติดตาม บริหารกระบวนการบริการ
 • ฝึกปฏิบัติการ CRM Cases อื่นๆที่สัมพันธ์กับการบริหารกระบวนการขาย เช่น Complaint, Helpdesk
 • Case Study และ ตอบข้อซักถาม จากผู้ร่วมอบรม

 

 
 

  ผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายบริการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายCRM เจ้าหน้าที่ฝ่ายTelemarketing ผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหา จัดการ หรือ พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ CRM, ผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่าย HR ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว เจ้าของธุรกิจ หรือ บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 
 

คุณฉลอง บุญเฉียน

 • กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท เอเซียบิส เน็ตเวิร์คส จำกัด
 • ผู้เชี่ยวชาญระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารกลยุทธ์ มีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษา และ การวางระบบ CRM Call Center, Telemarketing Management KM ให้กับองค์กร จำนวนมาก อาทิ ธนาคารยูโอบี บริษัทชาร์ปไทยจำกัด บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัด บริษัท หลักทรัพย์ซีมิโก้จำกัด (มหาชน) บริษัททีวีไดเร็คจำกัด บริษัทเอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือนจำกัด เป็นต้น
 • นักวิจัย ด้าน Interactive Media และ Information Visualization
 • อาจารย์พิเศษ และ วิทยากรรับเชิญของสถาบันการศึกษา

 

 
 

ราคา 3,800 บาท + VAT 266 บาท = 4,066 บาท
(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)
มอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ฝึกอบรมทุกท่าน และสามารถ ใช้งาน ServiSoft CRM & KM for Enterprise ผ่าน ระบบ Online พร้อมการสนับสนุน Coaching & Consulting ให้แก่องค์กรอีก 2 เดือน

 
 
 • ชำระเป็นเงินสด โอนเงิน หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม
  บริษัท เอเซียบิส เน็ตเวิร์คส จำกัด
  20 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์
  แขวงหนองบอน เขตประเวศ
  กรุงเทพมหานคร 10250
  (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3030242501)
 • การหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จะต้องมีหนังสือรับรอง กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเต็มจำนวน
 
 

วันที่ 4 ธันวาคม 2551 เวลา 9.00-16.30น. (Small Group) ณ ห้องสัมมนา บริษัท เอเซียบิส เน็ตเวิร์คส จำกัด

หมายเหตุ: ผู้ฝึกอบรม Workshop ทุกท่าน ต้องนำ Notebook Computer(มี WiFi) มาร่วมฝึกปฏิบัติการ

 
 

แผนก อบรมสัมมนา :

Website : http:// www.asiabiznetworks.com

 
 Download (PDF 1.2 MB)

 
  Links : Seminar

   
   
 
Main page   |    About us   |    Services   |    Solutions   |    Gallery   |    Support   |    Contacts
Copyright © 2006-2007 AsiaBiz Networks Co., Ltd.