องค์การที่ประสบความสำเร็จมักเป็นองค์การที่มี การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และจะเป็นการประเมินผลระดับองค์การ ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ด้วยเหตุนี้องค์การจำนวนมากจึงนำ Balanced Scorecard (BSC) และ Key Performance Indicators (KPIs) มาใช้

BSC เป็นเครื่องมือที่ออกแบบโดย Prof. Robert S. Kaplan และ Dr. David P. Norton เพื่อช่วยให้องค์การแปลงวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์สู่การปฏิบัติผ่านมุมมอง 4 ด้านหลัก คือ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา โดยเริ่มต้นจากวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์การ แล้วจึงสร้างดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KPIs) ขี้นเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในส่วนที่สำคัญต่อกลยุทธ์

 
 
 • แนวคิดของ Balanced Scorecard (BSC) และ Key Performance Indicators (KPIs)
 • การใช้ Balanced Scorecard ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์การ
 • การแปลงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์สู่การปฏิบัติผ่าน 4 มุมมอง
  • มุมมองด้านการเงิน
  • มุมมองด้านลูกค้า
  • มุมมองด้านกระบวนการภายใน
  • มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
 • การจัดทำแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Maps) พร้อมตัวอย่าง
 • เทคนิคการเขียน KPIs ให้มีความเชื่อมโยงกันทั้ง 3 ระดับ
  • ระดับองค์การ
  • ระดับหน่วยงาน
  • ระดับบุคคล
 • ฝึกปฏิบัติ : การเขียน KPIs พร้อมตัวอย่าง
 • เทคนิคการตั้งเป้าหมาย KPIs
 • การจัดทำโครงการ และแผนปฏิบัติการ
 • อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการกำหนด KPIs
 • คำถาม - คำตอบ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ผู้สัมมนาเข้าใจแนวคิดของ Balanced Scorecard และการจัดทำ Strategy Maps
 • ทราบเทคนิคการเขียน KPIs ระดับองค์การ ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล
 • สามารถประยุกต์ BSC และ KPIs ไป Implement ในองค์การได้
 
 
 • ผู้บริหารทุกระดับ
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์การ
 • เจ้าของกิจการ
 • นักบริหาร HR ทุกท่าน
 
 

อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันพัฒนาศักยภาพ (CDC : Competency Development Center )
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการ
 • ผู้จัดหารอาวุโสศูนย์ข้อมูลบริหารทรัพยากรมนุษย์ บจ.ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย)
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ.สยามเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เฮฟวี่ อินดัสทรี่ และบริษัทในเครือ
 
 

ราคา 5,000 บาท + VAT 350 บาท = 5,350 บาท
(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)
ราคา "พิเศษ" สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและโอนเงินภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ราคา 4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท

 
 
 • ชำระเป็นเงินสด โอนเงิน หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม
  บริษัท เอเซียบิส เน็ตเวิร์คส จำกัด
  20 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์
  แขวงหนองบอน เขตประเวศ
  กรุงเทพมหานคร 10250
  (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3030242501)
 • การหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จะต้องมีหนังสือรับรอง กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเต็มจำนวน
 
 

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 9.00-16.00น. ณ ห้องสัมมนา โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 (BTS อโศก)


แผนที่สถานที่ฝึกอบรม

http://www.jasminecity.com/map.htm

 
 

แผนก อบรมสัมมนา :

Website : http:// www.asiabiznetworks.com

 
 Download (PDF 1.2 MB)

 
 
Links : Seminar

   
   
 
Main page   |    About us   |    Services   |    Solutions   |    Gallery   |    Support   |    Contacts
Copyright © 2006-2007 AsiaBiz Networks Co., Ltd.