การสัมมนาในหัวข้อ การเตรียมความพร้อม…..สู่การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ในครั้งนี้ จะให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการพัฒนาระบบสารสนเทศถึงขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์โดยละเอียดภาพรวมของระบบกริด และสามารถนำไปช่วยในการติดสินใจใน การวางแผนระบบสารสนเทศในอนาคต

 
 
 • ธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันอย่างสูง ประกอบกับมีเทคโนโลยีใหม่ๆ และช่องทางการทำธุรกิจที่แตกต่างเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์กรต่างๆมีความต้องการ ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารกลยุทธ์ เช่น CRM , KM , CEM หรือ BI เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันความต้องการที่สำคัญของธุรกิจองค์กรในปัจจุบัน คือระบบสารสนเทศที่ ตอบสนองต่อกลยุทธ์ในการทำงานของธุรกิจเฉพาะทาง
 • หลายองค์กรธุรกิจเลือกทำการพัฒนาระบบสารสนเทศเอง จากหน่วยงานสารสนเทศภายในองค์กรหรือจากบริษัทผู้รับพัฒนาโซลูชั่นซอฟต์แวร์ เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและปรับซอฟต์แวร์มาตรฐานให้ตรงตามความต้องการมีราคาสูงมาก แนวทางนี้สามารถจัดหาซอฟต์แวร์ที่ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับความสามารถเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
 • แม้การนำเอาระบบซอฟต์แวร์มาตรฐานมาใช้งาน หลายองค์กรก็ต้องปรับปรุง พัฒนา (Customization) และ อาจต้อง เชื่อมโยงซอฟต์แวร์ดังกล่าว (Integration) กับระบบสื่อสารหรือ ระบบสารสนเทศอื่นที่มีอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับความชำนาญ และ กลยุทธ์ในการทำธุรกิจ
 • อย่างไรก็ตามกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศมีความซับซ้อน ผู้บริหารโครงการ ผู้ปฏิบัติงาน และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ มีปัญหาเป็นอย่างมากในการเริ่มต้นทำงานในโครงการสารสนเทศ เนื่องจากผู้ต้องการใช้งานจริงมีความชำนาญในการดำเนินการธุรกิจที่ทำอยู่ แต่ยังต้องการความรู้ความเข้าใจ เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในระดับที่ สามารถประสานงานกับ ลูกค้า ผู้พัฒนาโปรแกรม หรือบริษัทรับพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เป็นอย่างดี
 
 
 • กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศตามหลักของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering): ผู้เข้าอบรมจะทราบถึงวิธีการและ กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ และทราบถึงสิ่งที่ต้องเผชิญในกระบวนการพัฒนา ทั้งจากหลักวิชาการ และจากประสบการณ์จริง
 • การร่วมศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ใน การบริหารเชิงกลยุทธ์กรณีศึกษาที่สำคัญ อาทิช่น การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) การบริหารองค์ความรู้ ( Knowledge Management) การบริหารการขายผ่านศูนย์บริการโทรศัพท์( Telemarketing Management) การบริหารการให้บริการลูกค้า (Service & Complain Management) จากประสบการณ์ใช้งานจริง
 • รายละเอียด โครงสร้างข้อมูลในกรณีศึกษาเฉพาะ (Business Data Model) และกระบวนการเชิงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาจากโครงสร้างข้อมูลมาตรฐานที่มีการออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นอย่างดี และ สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อเป็นฐานการพัฒนาระบบข้อมูลสำหรับกลยุทธ์องค์กรต่อไป
 • การเขียนข้อกำหนดความต้องการและ TOR (Term of Reference) ผู้เข้าอบรมจะสามารถทราบถึงกระบวนการของการสำรวจความต้องการ (Software Requirement) การรวบรวมเอกสารความต้องการอย่างเป็นระบบ และการสร้างเอกสารที่เป็น TOR สำหรับการพัฒนาภายใน หรือจัดหาซอฟต์แวร์ต่อไป พร้อมตัวอย่าง TOR มาตรฐาน
 • การบริหารโครงการและการสื่อสารภายในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดการบริหารกิจกรรมเชิงสังคม ผู้อบรมจะทราบถึง โครงสร้างการบริหาร (Project Organization) และวิธีการจัดการ ( Project Management) อย่างมีประสิทธิภาพ ในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานในองค์กร และภายนอกองค์กร
 
 
 • ผู้บริหารองค์กรซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหา การพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ เช่น CRM, KM, ERP หรือ BI เป็นต้น
 • ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ หรือผู้ปฏิบัติงาน
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย วิศวกรฝ่ายขาย บริษัทผู้พัฒนาโซลูชั่น
 • ผู้ประสานงานโครงการ ( Project Coordinator) ผู้ให้บริการติดตั้ง ระบบสื่อสาร หรือ ระบบสารสนเทศ ให้แก่ธุรกิจเพื่อใช้ในการบริหารกลยุทธ์ เช่น Contact Center System, Content Management หรือ Outbound Management ซึ่งต้องปรับปรุงและพัฒนา หรือ เชื่อมโยง ซอฟต์แวร์ เพื่อให้ ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเจ้าของธุรกิจ SME
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร. วรา วราวิทย์

 • หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
 • กรรมการบริหารโครงการกริดแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
 • อาจารย์พิเศษ วิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตร MBA
 • วิทยากรผู้บรรยายรับเชิญให้แก่บริษัทIT ชั้นนำ เช่น Oracle, IBM
 • ผู้เชี่ยวชาญ และ ที่ปรึกษาด้าน IT การออกแบบ พัฒนา ซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ เพื่อการบริหารกลยุทธ์ให้แก่องค์กรชั้นนำ เช่น สถาบันการเงิน ธุรกิจค้าส่ง IT ธุรกิจด้านบันเทิง ธุรกิจ Call Center โรงพยาบาล ธุรกิจยาและอาหารเสริม องค์กรภาครัฐ ฯลฯ

ดร. มารอง ผดุงสิทธิ์

 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
 • อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 
 

ราคา 5,500 บาท + VAT 385 บาท = 5,885 บาท
(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)


 
 
 • ชำระเป็นเงินสด โอนเงิน หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม
  บริษัท เอเซียบิส เน็ตเวิร์คส จำกัด
  20 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์
  แขวงหนองบอน เขตประเวศ
  กรุงเทพมหานคร 10250
  (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3030242501)
 • การหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จะต้องมีหนังสือรับรอง กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเต็มจำนวน
 
 

ณ ห้องสัมมนา โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 (BTS อโศก)


แผนที่สถานที่ฝึกอบรม

http://www.jasminecity.com/map.htm

 
 

แผนก อบรมสัมมนา :

Website : http:// www.asiabiznetworks.com

 
 Download (PDF 1.2 MB)

   
   
 
Main page   |    About us   |    Services   |    Solutions   |    Gallery   |    Support   |    Contacts
Copyright © 2006-2007 AsiaBiz Networks Co., Ltd.