หลายครั้งเราพบว่าปัญหาที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น มักมาจาก การสื่อสารที่ผิดพลาด (Error Communication) ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสาร ในระดับพนักงานด้วยกัน หรือพนักงานกับผู้บริหาร หรือแม้แต่พนักงานกับลูกค้า ปัญหาในการทำงานทุกวันนี้ การสื่อสารเป็นปัจจัยหลักที่จะ สร้าง หรือ ลดปัญหาในการทำงานปัญหาส่วนใหญ่ที่พบจากการสื่อสาร คือ ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน น้ำเสียงไม่เต็มใจให้บริการ หรือ ช่วยเหลือ น้ำเสียง-ท่าทางในการสื่อสาร ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการสื่อภาษาที่ใช้ก่อให้เกิดความระคายเคืองมากกว่าก่อให้เกิดความร่วมมือ
เหล่านี้ เป็นต้น

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อจะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ การสื่อสาร และแนะนำแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาที่ไม่ควรจะเกิด อันเนื่องจากสื่อสารที่ผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มความประทับใจแก่ผู้สนทนา ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า เพื่อนร่วมงาน รวมทั้ง แนะนำแนวทางในการรับมือข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ พลิกข้อร้องเรียนให้เป็นการสร้างความประทับแก่ลูกค้า และ การสร้างโอกาสในการประชาสัมพันธ์ สินค้า หรือ บริการ ของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะการให้บริการแบบมืออาชีพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะการสื่อสาร และการบริการ มาให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
  Communication
 • องค์ประกอบของการสื่อสาร
  • กระบวนการติดต่อสื่อสาร
  • ลักษณะการติดต่อสื่อสาร
  • อุปสรรคการสื่อสาร
  • การเอาชนะอุปสรรค
 • อวัจนภาษา
 • เทคนิคการสื่อสาร
  • ความต้องการของมุนษย์
  • กลวิธีการเรียบเรียงความคิด
  • ข้อพกบร่องของการสื่อสารด้วยการพูด
  Exercise & Case study

Service Excellent

 • การสร้างแนวคิดและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ “ลูกค้า”
 • บทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบทางด้านงานบริการ
 • กุญแจสำคัญของงานบริการ
  • ลูกค้าคือใคร และมีความสำคัญอย่างไร
  • แนวคิดและทัศนคติที่ดีในงานบริการ
  • การสร้างความสัมพันธ์ในงานบริการ
  • การสร้างจิตสำนึกในงานบริการ
  • การสร้างความประทับใจของงานบริการอย่างคาดไม่ถึง
  Exercise & Case study
 • ทักษะสำคัญ, เทคนิคการพูดและการสร้างความประทับใจในงานบริการ
  • ทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Listening Skill
  • การควบคุม และการนำเข้าสู่การสนทนา Controlling/Directing the Conversation
  • ทักษะการพูด การใช้น้ำเสียง และ โทนเสียง The voice
  • เทคนิคการใช้คำถามเปิด และคำถามปิด Open/Close Question
  • การใช้ภาษาเชิงบวก และภาษาเชิงลบ Positives/Negatives Language
  • การให้ความกระจ่างในข้อมูลที่จะนำเสนอแก่ลูกค้า Information / Authenticity Dilution
  Exercise & Case study
 • การรับสายลูกค้าที่มีปัญหา (Basic Handling Service Complaint)
  • การรับฟังปัญหาของลูกค้าอย่างชาญฉลาด
  • ทำความเข้าใจกับสถานการณ์ของลูกค้า
  • ค้นหา...สาเหตุของปัญหา
  • การแสดงความสนใจในปัญหา
  • กฏเหล็กในการรับมือกับลูกค้า
  • เทคนิคการเจรจาเชิงสัมฤทธิ์
 • ฝึกทักษะการบริการลูกค้าประเภทต่างๆ  (Case Study_Role play) 
  • ลูกค้าที่อยู่ในสภาวะฉุนเฉียว หรือเจ้าอารมณ์
  • ลูกค้าที่อยู่ในสภาวะยืนกราน
  • ลูกค้าที่อยู่ในสภาวะสบายใจ หรือช่างเจรจา
  • ลูกค้าที่อยู่ในสภาวะลังเลใจ
 • Q&A
 
 
  พนักงานที่ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้า
 
 

อาจารย์จิราวรรณ นุตะวานิช

 • Productivity & Quality Improvement Manager - True Move Co., Ltd.
 • Senior Executive Soft skills Trainer - True Move Co., Ltd.
 • Training and Data Analysis - MMM. Consultant and Training center Co., Ltd
 • Human Resource training – Siam City Bank Plc.,
 
 

ราคา 4,800 บาท + VAT 336 บาท = 5,136 บาท
(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

 
 
 • ชำระเป็นเงินสด โอนเงิน หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม
  บริษัท เอเซียบิส เน็ตเวิร์คส จำกัด
  20 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์
  แขวงหนองบอน เขตประเวศ
  กรุงเทพมหานคร 10250
  (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3030242501)
 • การหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จะต้องมีหนังสือรับรอง กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเต็มจำนวน
 
 

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 9.00-16.30น.ณ ห้องสัมมนา โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 (BTS อโศก)


แผนที่สถานที่ฝึกอบรม

http://www.jasminecity.com/map.htm

 
 

แผนก อบรมสัมมนา :

Website : http:// www.asiabiznetworks.com

 
 Download (PDF 1.2 MB)

   
 
Main page   |    About us   |    Services   |    Solutions   |    Gallery   |    Support   |    Contacts
Copyright © 2006-2007 AsiaBiz Networks Co., Ltd.