การวางแผนกลยุทธ์สำหรับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ในยุคโลกแห่งข้อมูลดิจิตอล (Digital Information Age) ข้อมูลได้กลายมาอยู่ในรูปแบบดิจิตอลที่ทำให้การจัดเก็บและแลกเปลี่ยนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว ผลเสียของความคล่องตัวคือมีโอกาสในการสูญเสียข้อมูลซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรอันมีค่าสำหรับหลายๆ องค์กร ดังนั้นการวางแผนและสร้างระบบจัดการข้อมูลที่ดี ย่อมมีผลให้องค์กรสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security) ถือเป็นหัวใจสำคัญในการปกป้องทรัพยากรขององค์กร อย่างไรก็ตามความปลอดภัยข้อมูลมักถูกมองข้าม หรือถูกแยกออกมาจากกระบวนการวางแผนทางธุรกิจ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพของการป้องกันข้อมูลลดน้อยลง โดยในการอบรมนี้ เราจะได้เรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์ทางด้านความปลอดภัยข้อมูล (Information Security Strategy) ให้เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy) และการวางแผนกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Strategy)

 
 
 • ความปลอดภัยข้อมูล (Information Security) ถือเป็นหัวใจสำคัญของการปกป้องทรัพยากรอันมีค่าขององค์กร ซึ่งหลายองค์กรได้ปิดกั้นตนเองจากโลกแห่งข้อมูลเพื่อป้องกันทรัพยากรนี้ ทำให้ไม่สามารถขยายโอกาสทางธุรกิจ หรือก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรสากล ที่ใช้กลยุทธ์ทางด้านข้อมูลในการแสวงหากำไร
 • กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Process) ที่นำไปสู่แผนงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Plan) และแผนงานการจัดการ (Management Plan) บ่อยครั้งมองข้ามการเพิ่มความปลอดภัยข้อมูล ซึ่งอาจทำให้เกิดจุดอ่อนทางธุรกิจ
 • การประเมินมูลค่าของข้อมูล และการวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นสองวิธีการในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยข้อมูล ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจ
 • ผู้รับการอบรม จะได้เรียนรู้วิธีการหลอมรวมกระบวนกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยข้อมูล เข้ากับกระบวนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อให้องค์กรสามารถขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์กร และก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรสากลที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายทั่วโลก
 
 
 • กระบวนวิธีการวางแผนกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยข้อมูล (Information Security Strategic Planning Methodology): ผู้เข้าอบรมจะทราบถึงภาพรวมของกระบวนการด้านความปลอดภัยข้อมูล และการหลอมรวมกระบวนการดังกล่าวเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจที่มีอยู่
 • การพัฒนากลยุทธ์ด้านความปลอดภัยข้อมูล (Development of Information Security Strategy): ผู้เข้าอบรมจะทราบถึงขั้นตอนในการพัฒนากลยุทธ์ด้านความปลอดภัยข้อมูล และความสำคัญของแต่ละขั้นตอนเพื่อให้เข้าใจสำหรับการไปใช้งานจริง
 • แผนงานและกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Strategy and Plan): ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจถึงการออกแบบหรือการปรับปรุงแผนงานและกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้เพิ่มกลยุทธ์ทางด้านความปลอดภัยข้อมูลเข้าไป
 • แผนงานและกลยุทธ์ทางการจัดการ (Management Strategy and Plan): ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจถึงการออกแบบหรือการปรับปรุงแผนงานและกลยุทธ์ทางการจัดการที่ได้เพิ่มกลยุทธ์ทางด้านความปลอดภัยข้อมูล ซึ่งผู้อบรมสามารถเข้าใจถึงการหลอมรวมให้เป็นหนึ่งเดียวของกลยุทธ์ความปลอดภัยข้อมูลกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร
 • เศรษฐศาสตร์ของข้อมูล (Information Economics): ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงมูลค่าของข้อมูล และประยุกต์หลักทางเศรษฐศาสตร์เพื่อหามูลค่าของข้อมูลที่เหมาะสม
 • การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis): ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจถึงความเสี่ยงขององค์กรในการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้านข้อมูล และเพื่อนำความเสี่ยงนั้นมาหากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการปกป้องทรัพยากรข้อมูลให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
 • กรณีศึกษาของการวางแผนกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยข้อมูล (Case Studies of Information Security Strategic Planning): ผู้เข้าอบรมจะได้ศึกษากรณีตัวอย่างขององค์กรประเภทต่างๆ ในการเพิ่มกลยุทธ์ความปลอดภัยข้อมูลของกับองค์กรเดิมเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ หรือปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
 
 
 • ผู้บริหารระบบข้อมูล และผู้บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้จัดการฝ่ายข้อมูล ผู้ดูแลระบบข้อมูล หรือ ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
 • นักพัฒนากระบวนการธุรกิจ
 • นักวิเคราะห์ระบบและข้อมูล
 • บริษัท เอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาลที่ให้บริการด้านข้อมูล
 
 

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร

 • ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ และอาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • อาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
 • วิทยากรและผู้บรรยายในการประชุมวิชาการนานาชาติ
 • ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมระบบเครือข่าย และความปลอดภัยในเครือข่าย ในองค์กรธุรกิจ
 
 

ราคา 6,000 บาท + VAT 420 บาท = 6,420 บาท
(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

 
 
 • ชำระเป็นเงินสด โอนเงิน หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม
  บริษัท เอเซียบิส เน็ตเวิร์คส จำกัด
  20 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์
  แขวงหนองบอน เขตประเวศ
  กรุงเทพมหานคร 10250
  (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3030242501)
 • การหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จะต้องมีหนังสือรับรอง กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเต็มจำนวน
 
 

ณ ห้องสัมมนา โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 (BTS อโศก)


แผนที่สถานที่ฝึกอบรม

http://www.jasminecity.com/map.htm

 
 

แผนก อบรมสัมมนา :

Website : http:// www.asiabiznetworks.com

 
 Download (PDF 1.2 MB)

   
   
 
Main page   |    About us   |    Services   |    Solutions   |    Gallery   |    Support   |    Contacts
Copyright © 2006-2007 AsiaBiz Networks Co., Ltd.