การทำงานการขายแบบที่ปรึกษา ซึ่งเป็นบทบาทการขายในยุคใหม่ มุ่งเน้นให้ผู้ขายเป็นผู้ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษา
โดยบอกถึงข้อมูล ทางเลือก ที่เหมาะสมแก่ลูกค้า ผู้ปฏิบัติ ต้องเข้าใจแนวคิด และมีหลักการในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทาง และปรับใช้
รวมถึงหลักสำคัญในช่วงก่อนขาย คือ ทักษะการสร้างโอกาสการขาย หรือ Sales Prospecting Skills
โดยทักษะการสร้างโอกาสขายคือส่วนสำคัญ เพราะการขายเป็นงานที่ยากตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าไปขาย คือจะทำอย่างไร ที่จะมีโอกาสในการได้เข้าไปนั่งขาย ดังนั้นจึงต้องรู้หลักในการใช้โทรศัพท์ เพื่อทำการนัดหมาย (Tele-prospecting) แนวทางในการจัดการนัดหมายเพื่อเข้าพบกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเสนอขาย เทคนิคที่เข้าไปพบกับกลุ่มลูกค้าใหม่ (Face to face Selling) การสนทนา ด้วยบทบาท ที่ปรึกษา ที่มุ่งการขายโดยยึดประโยชน์ของลูกค้า เทคนิคการสร้างความไว้วางใจ น่าเชื่อถือ (Trust) ให้สามารถพูดคุยค้นหาข้อมูล หรือความต้องการลูกค้า และนำเสนอได้ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ ไปจนถึง ปิดการขาย และแก้ข้อโต้แย้ง ซึ่งแต่ละขั้นตอน หรือแต่ละเทคนิค จะสามารถจับต้องได้ เพื่อนำไปปรับใช้งานได้จริง หลักสูตรนี้จะบอกถึงแนวทาง และมีตัวอย่างบทสนทนา แม้กระทั่งบทสนทนาปิดการขาย ที่จะนำไปปรับใช้ได้จริง อีกทั้งยังมีแนวทาง และเทคนิคที่สอนถึงวิธีการทำการเสนอขายที่สร้างความแตกต่าง และเกิดภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร อีกด้วย หลักสูตรนี้มี 2 Module คือ

 • Module 1 คือแนวคิด และหลักสำคัญ ในการทำการขายแบบมืออาชีพ แนวทางที่ปรึกษา
 • Module 2 เป็นขั้นตอน และเทคนิคการขายแบบมืออาชีพ ในบทบาทที่ปรึกษา

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเสริมแนวคิด และทัศนคติในการทำงานขายแบบมืออาชีพ
 • เพื่อเข้าใจในบทบาทผู้ขาย ในแบบที่ปรึกษา
 • เพื่อเกิดความคิดใหม่ นำไปสู่การสร้างพัฒนาธุรกิจ ในองค์กร
 • เพื่อให้เกิดความคิดในเชิงบวก ที่ส่งผลต่อคุณภาพงาน และชีวิต
 • เพื่อมีแนวทางกระบวนการ และเทคนิคการขาย แบบมืออาชีพ
 • เพื่อเสริมสร้างการสร้างโอกาสขาย (Sales Prospecting)
 • เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานขาย (Sales Effectiveness)
 • สร้างความแตกต่างในการขาย และเกิดภาพพจน์ที่ดี แก่องค์กร


รูปแบบการเรียนรู้

 • Experiential Learning
 • การบรรยาย
 • การทำกิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติ (Workshop)
 • การให้ข้อมูลย้อนกลับโดยวิทยากร (Feedback)
 • การวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา (Case Study)


 
 

วันที่ 1: Module 1 – หลัก และแนวคิดการขายแบบมืออาชีพ ในแนวทางที่ปรึกษา (17-11-08)

บทนำ แนวทางการเรียนรู้ และเป้าหมายของการสัมมนา เชิงปฏิบัติ
ปรับแนวคิดเพื่อการทำงานขายอย่างมืออาชีพ

 • เรียนรู้ปัญหาอุปสรรคในการทำงานขาย
 • ร่วมคิดรับมือกับปัญหาอุปสรรคในการทำงานขาย ณ ปัจจุบัน
 • Workshop – ปัญหาอุปสรรค ในการทำงานขาย
 • จัดสร้างแนวคิด และแนวทางการทำงานขายให้สำเร็จ

หลักในการทำงานขายให้สำเร็จ แบบมืออาชีพ

 • เข้าใจเรื่องการขาย
 • องค์ประกอบของการขายที่สำเร็จ
 • ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การทำงานขายสำเร็จ
 • การใช้ทัศนคติเชิงบวก สร้างสรรค์ความสำเร็จ

แนวทางการพัฒนาตนเองให้เป็นยอดนักขาย (Sales Effectiveness)

 • Workshop - เรียนรู้จากกรณีศึกษา "ยอดนักแก้ปัญหา"
 • หลักในการสร้างตนเองให้มีประสิทธิภาพ
 • หลักการ "ความเชื่อของนักขาย มืออาชีพ"
 • แนวทางการทำงานขาย แบบที่ปรึกษา - มุ่งลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง
 • แนวทาง และกระบวนการ การขายแบบมืออาชีพ (Professional Selling Process)

ขั้นตอนก่อนการขาย
การสร้างโอกาสขาย (Sales Prospecting)

 • Workshop -- ออกแบบบทสนทนาเพื่อนัดหมาย
 • เรียนรู้ปัจจัยสำคัญเพื่อทำให้การสนทนานัดหมายสำเร็จ
 • เทคนิคการใช้โทรศัพท์ เพื่อนัดหมาย
 • เทคนิคการสร้างบทสนทนา เพื่อรับมือกับข้อบ่ายเบี่ยงไม่รับนัด
 • เทคนิคในการรับมือกับเลขาฯ เมื่อทำนัดกลุ่มเป้าหมาย
 • แนวทางการนำบทสนทนาไปใช้งานจริง

วันที่ 2: Module 2 – เทคนิคการเสนอขายแบบมืออาชีพ ในบทบาทที่ปรึกษา (18-11-08)

กระบวนการการขายแบบมืออาชีพ
ขั้นตอนระหว่างการขาย
เทคนิคการเปิดการสนทนา (Opening Technique)

 • Workshop -- กรณีศึกษาการเปิดการสนทนาลูกค้าใหม่
 • หลักการเปิดการสนทนา แบบมืออาชีพในบทบาทที่ปรึกษา
 • วิเคราะห์แนวทางการเปิดการสนทนา แบบมืออาชีพ
 • จัดสร้างรูปแบบแนวทางการเปิดสนทนาแบบมืออาชีพ
 • เทคนิคการสร้างความไว้วางใจ (Trust Building)
 • แนวทาง การสื่อสารศักยภาพองค์กร เพื่อสร้างความเชื่อถือ
 • ข้อควรระวังในการทำการเปิดการสนทนา ลูกค้าใหม
 • เคล็ดลับในการสื่อสารกับลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างโอกาสขาย

เทคนิคการค้นหาความต้องการ (Probing Technique)

 • Workshop - กรณีศึกษา เทคนิคการค้นหาความต้องการลูกค้า
 • หลักการการหาข้อมูลเพื่อทราบความต้องการของลูกค้า
 • Workshop เรียนรู้พฤติกรรมความคาดหวัง และความต้องการของลูกค้า
 • เรียนรู้ประโยชน์ และหน้าที่ของ "คำถาม" แต่ละประเภท
 • เทคนิคการใช้คำถามค้นหาข้อมูล -- ความต้องการ
  • การใช้คำถามเปิด
  • การใช้คำถามปิด
  • การใช้คำถามเจาะลึก
 • Workshop จัดทำแนวทางการตั้งคำถาม เพื่อหาข้อมูล ความต้องการของลูกค้า
 • การใช้คำถามแบบเจาะลึกเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้า
 • Workshop ฝึกการสร้างคำถาม การจัดเตรียมคำถาม เพื่อใช้ในการทำงานจริง

เทคนิคการนำเสนอ (Offering Technique)

 • เทคนิคการนำเสนอ ด้วยคุณประโยชน์
 • การวิเคราะห์ คุณลักษณะ และคุณประโยชน์ ผลิตภัณฑ์ -- บริการ ที่ขาย
 • Workshop -- การสร้างประโยคสนทนาการขายด้วยคุณลักษณะ และคุณประโยชน์
 • เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอ เพื่อปิดการขาย (Close Selling)
 • เทคนิคการนำเสนอ ด้วยคุณลักษณะ(Feature) และคุณประโยชน์(Benefit)
 • เทคนิคการปิดการขายด้วยคุณประโยชน์

เทคนิคการรับมือข้อโต้แย้ง (Handling Objection Technique)

 • การใช้ทัศนคติที่ถูกต้อง ต่อการรับมือกับข้อโต้แย้ง
 • แนวทางการรับมือกับข้อโต้แย้ง
 • การวิเคราะห์ประเภทข้อโต้แย้ง
 • Workshop - ข้อโต้แย้งที่มักพบ
 • เทคนิค และแนวทางการตอบข้อโต้แย้ง แต่ละประเภท

เทคนิคการสรุปการสนทนา (Closing Technique)

 • เทคนิคการสื่อสารเพื่อสรุปการสนทนา
 • การสื่อสารเพื่อสรุปการสนทนา แบบมืออาชีพ
 • เทคนิคการขอรายชื่อลูกค้าแนะนำ

ขั้นตอนภายหลังการสนทนาการขาย

 • การทำรายงานการขาย
 • การประเมินผลการขาย เทียบจุดมุ่งหมาย
 
 
 • พนักงานขาย / หัวหน้างานขาย / ผู้จัดการขาย
 • เจ้าหน้าที่ ที่ต้องติดต่อ พบ และให้ข้อมูลแก่ลูกค้า
 • การอบรมเป็นแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
 
 

อาจารย์ชนะ ก่อกิจกำธร

 • Top Sales of Direct Sales Team at Diners Club/Citibank, 1988
 • Top Sales Supervisor of Direct Sales Dept. at Diners Club/Citibank
 • Set up Telemarketing Department at Direct Marketing Services 1991
 • Increased sales re venue 100% of Installment Loan Teleselling Unit within 8 months at Standard Chartered Nakornthon, 2002 Consult / Trainer experience
 • ประสบการณ์การฝึกอบรมให้กับบริษัทชั้นนำกว่า 20ปี อาทิเช่น AIS, Bank of Thailand, BJC Trading, GE Capital, Kasikorn Bank, RS Public Co., Ltd., SCB Securities, TRUE , UOB Radanasin, VOLVO
 
 

ราคา 5,000 บาท + VAT 350 บาท = 5,350 บาท ต่อวัน (สามารถ แยกอบรมได้)
(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)
ราคา "พิเศษ" สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและโอนเงินภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2551 ราคา 4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท

 
 
 • ชำระเป็นเงินสด โอนเงิน หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม
  บริษัท เอเซียบิส เน็ตเวิร์คส จำกัด
  20 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์
  แขวงหนองบอน เขตประเวศ
  กรุงเทพมหานคร 10250
  (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3030242501)
 • การหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จะต้องมีหนังสือรับรอง กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเต็มจำนวน
 
 แผนที่สถานที่ฝึกอบรม

http://www.jasminecity.com/map.htm

 
 

แผนก อบรมสัมมนา :

Website : http:// www.asiabiznetworks.com

 
 Download (PDF 1.2 MB)

 
  Links : Seminar

   
   
 
Main page   |    About us   |    Services   |    Solutions   |    Gallery   |    Support   |    Contacts
Copyright © 2006-2007 AsiaBiz Networks Co., Ltd.