ในปัจจุบันมีการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างหลากหลาย จุดประสงค์ที่สำคัญในการใช้งานระบบทั้งหลายเหล่านี้ได้แก่ ความสามารถที่จะนำเอาข้อมูลต่างๆ มาเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินการทางธุรกิจให้เกิดผลกำไรสูงสุด และหาวิธีการพัฒนาเพื่อสร้างความหยั่งถึงทางธุรกิจ หรือที่เรียกว่าระบบอัจฉริยะ (Business Intelligence - BI) ให้กับองค์กรของตนในปัจจุบัน ปัจจัยสำคัญมิได้ขึ้นอยู่กับ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ที่ดี หรือเงินลงทุนที่มากมายเท่านั้น แต่การมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญอันเกี่ยวเนื่องกับการอินพลีเมนต์ ตลอดจนบุคลากรทุกระดับในองค์กร ก็ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จใน BI เพราะนั่นแสดงให้เห็นถึงการยอมรับ และความร่วมมือในโครงการแทบจะทุกฝ่าย ไม่ว่าท่านจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม หากเข้าใจถึงข้อกำหนดพื้นฐานทางธุรกิจและขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของท่าน โดยมี Intelligene ที่องค์กรต้องการเป็นสิ่งผลักดัน สร้างความชัดเจนว่าต้องทำอะไรต่อไปเพื่อพัฒนาธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มรายรับทางธุรกิจที่เป็นเป้าหมายสำคัญของทุกองค์กรให้แก่บริษัทของท่านอีกด้วย

ในการสัมมนาหัวข้อนี้ เป็นการแนะนำพื้นฐานของการทำ BI และการวางแผนเพื่อนำไปสู่การมี ระบบ BI เข้าใช้ในองค์กร

 
 
 • ความหมายและพื้นฐานของ BI
 • โครงสร้างระบบสารสนเทศสำหรับการใช้งาน BI
 • แนวทางการเชื่อมต่อสำหรับการทำ BI
 • รูปแบบหน้าจอในการทำบริการ BI สำหรับผู้บริหาร
 • ข้อมูลสำหรับการแสดงการประกอบการธุรกิจเชิง BI , Data Quality, Data Integration, and Data Storage
 • ตัวอย่างระบบสารสนเทศที่มีบริการ BI
 
 
 • ผู้บริหารองค์กรซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหา การพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
 • ผู้บริหารองค์กรซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการกลยุทธ์ KM
 • ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ หรือผู้ปฏิบัติงาน
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย วิศวกรฝ่ายขาย บริษัทผู้พัฒนาโซลูชั่น
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเจ้าของธุรกิจ
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร. วรา วราวิทย์

 • หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
 • กรรมการบริหารโครงการกริดแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
 • อาจารย์พิเศษ วิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตร MBA
 • วิทยากรผู้บรรยายรับเชิญให้แก่บริษัท IT ชั้นนำ เช่น Oracle, IBM
 • ผู้เชี่ยวชาญ และ ที่ปรึกษาด้าน IT การออกแบบ พัฒนา ซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ เพื่อการบริหารกลยุทธ์ให้แก่องค์กรชั้นนำ เช่น สถาบันการเงิน โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจค้าส่ง IT ธุรกิจด้านบันเทิง ธุรกิจ Call Center โรงพยาบาล ธุรกิจยาและอาหารเสริม องค์กรภาครัฐ ฯลฯ
 
 

ราคา 6,000 บาท + VAT 420 บาท = 6,420 บาท
(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

 
 
 • ชำระเป็นเงินสด โอนเงิน หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม
  บริษัท เอเซียบิส เน็ตเวิร์คส จำกัด
  20 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์
  แขวงหนองบอน เขตประเวศ
  กรุงเทพมหานคร 10250
  (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3030242501)
 • การหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จะต้องมีหนังสือรับรอง กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเต็มจำนวน
 
 

ประมาณปลายเดือนตุลาคม 2551 ณ ห้องสัมมนา โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 (BTS อโศก)


แผนที่สถานที่ฝึกอบรม

http://www.jasminecity.com/map.htm

 
 

แผนก อบรมสัมมนา :

Website : http:// www.asiabiznetworks.com

 
 Download (PDF 1.2 MB)

   
   
 
Main page   |    About us   |    Services   |    Solutions   |    Gallery   |    Support   |    Contacts
Copyright © 2006-2007 AsiaBiz Networks Co., Ltd.