การบริหารองค์ความรู้เป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจของการพัฒนาองค์กรให้มี ศักยภาพ เพื่อการแข่งขันในสภาวะ เศรษฐกิจ และ สังคมฐานความรู้ การปรับองค์กรเข้าสู่ความตระหนักและใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์เป็นสิ่งสำคัญ ในการผลักดันให้เกิด โครงการ บริหารองค์ความรู้องค์กรขึ้นมาในหลายหน่วยงาน(Enterprise Knowledge Management Project) สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือ การเรียนรู้ การทำความเข้าใจถึงหลักการพื้นฐานขององค์ความรู้ การบริหารองค์ความรู้ของบุคลากร และ แผนปฎิบัติการโครงการสำหรับองค์กร (KM Project Action Plan) การสัมมนาเรื่องการบริหารองค์ความรู้ขององค์กรนี้ ได้วางหลักสูตรเพื่อเสริมเติมเต็มให้กับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องการ บริหารองค์ความรู้องค์กรให้สามารถใช้ความรู้ที่ได้รับ เป็นแนวทางเพือเริ่มดำเนินการโครงการต่อไป

 
 
 • นิยามขององค์ความรู้ในองค์กร เพื่อการพัฒนา
 • การแบ่งแยก และ จำแนกองค์ความรู้
 • การบริหารองค์ความรู้
 • วงจรชีวิตขององค์ความรู้ในองค์กร
 • SECI โมเดล ในการบริหารองค์ความรู้
 • การวางแผนงานในการบริหารองค์ความรู้(Action Plan)
 • การจำแนกแขนงกิ่งประเภทขององค์ความรู้
 • การรวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้
 • ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการองค์ความรู้
 • การใช้งานระบบบริหารองค์ความรู้ในระบบ CRM
 • การใช้งานระบบบริหารองค์ความรู้ในระบบบริการซ่อมบำรุง
 • การใช้งานระบบบริหารองค์ความรู้ในบริหารความเชี่ยวชาญ
 • ข้อคำนึงเรื่องการรักษาความปลอดภัยในระบบ KM
  หลักสูตรการบริหารองค์ความรู้นี้เป็นหลักสูตรพื้นฐาน ที่ครอบคลุม ความหมายและนิยาม ขององค์ความรู้สำหรับโครงการ การบริหารโครงการ ตัวอย่างการใช้งาน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจถึงการบริหารองค์ความรู้ สามารถเข้าร่วมทีมองค์ความรู้ เพื่อผลักดันองค์การให้สามารถมีระบบจัดการองค์ความรู้ที่ดีได้
 
 
  พนักงานระดับบริหาร ผู้บริหารระดับต้นและกลาง ฝ่ายสารสนเทศ เพื่อสร้างรากฐานความเข้าใจเรื่องการจัดองค์ความรู้ให้เป็นไปในแนวเดียวกัน และปรับใช้กับองค์กร เพื่อให้การผลักดันโครงการบริหารองค์ความรู้ประสบความสำเร็จ
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร. วรา วราวิทย์

 • หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
 • กรรมการบริหารโครงการกริดแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
 • อาจารย์พิเศษ วิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตร MBA
 • วิทยากรผู้บรรยายรับเชิญให้แก่บริษัทIT ชั้นนำ เช่น Oracle, IBM
 • ผู้เชี่ยวชาญ และ ที่ปรึกษาด้าน IT การออกแบบ พัฒนา ซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ เพื่อการบริหารกลยุทธ์ให้แก่องค์กรชั้นนำ เช่น สถาบันการเงิน โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจค้าส่ง IT ธุรกิจด้านบันเทิง ธุรกิจ Call Center โรงพยาบาล ธุรกิจยาและอาหารเสริม องค์กรภาครัฐ ฯลฯ
 
 

ราคา 6,000 บาท + VAT 420 บาท = 6,420 บาท
(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)
ราคา "พิเศษ"

 
 
 • ชำระเป็นเงินสด โอนเงิน หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม
  บริษัท เอเซียบิส เน็ตเวิร์คส จำกัด
  20 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์
  แขวงหนองบอน เขตประเวศ
  กรุงเทพมหานคร 10250
  (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3030242501)
 • การหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จะต้องมีหนังสือรับรอง กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเต็มจำนวน
 
 

ณ ห้องสัมมนา โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 (BTS อโศก)


แผนที่สถานที่ฝึกอบรม

http://www.jasminecity.com/map.htm

 
 

แผนก อบรมสัมมนา :

Website : http:// www.asiabiznetworks.com

 
 Download (PDF 1.2 MB)

 
  Links : Knowledge Management Seminar

   
   
 
Copyright © 2006-2007 AsiaBiz Networks Co., Ltd.