กริดคอมพิวติ้งคืออะไร และ สามารถให้ประโยชน์กับองค์กรได้อย่างไรบ้าง ทำไมที่ไหนก็มีแต่การพูดถึงเรื่องกริดคอมพิวติ้ง กริดคอมพิวติ้งมาใช้งานเพื่อธุรกิจอย่างไร (Grid Computing Enters Business) ในสัมมนานี้ช่วยให้ความกระจ่างกับท่านได้ โดยทำการ สรุปรวบรวมเทคโนโลยีกริดอย่างเป็นระบบ โดยเน้นให้ ความรู้รวบยอด สำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร อีกทั้งนำเสนอ กรณีศึกษาของการใช้งานกริดที่มีอยู่ อีกทั้งวิธีการนำเทคโนโลยีกริดมาใช้งาน ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถมีความรู้ในภาพรวมของระบบกริด และสามารถนำไปช่วยในการติดสินใจใน การวางแผนระบบสารสนเทศในอนาคต

 
 
 • กริดคอมพิวติ้ง(Grid Computing) ได้รับความสนใจและมีความสำคัญเป็นอย่างมากใน การวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศในทศวรรษที่จะมาถึง
 • ผู้ให้บริการระบบสารสนเทศต่างๆ เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีกริดในผลิตภัณฑ์และการบริการ ที่นำเสนอ อีกทั้งมีการวาง Roadmap เพื่อนำไปสู่การรองรับเทคโนโลยีกริด อย่างเต็มรูปแบบ
 • อย่างไรก็ตามผู้ที่อยู่ในวงการยังมีความสงสัยถึงความหมายของกริดคอมพิวติ้ง และแนวทางขององค์กรที่จะสามารถใช้ เทคโนโลยีกริดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ ได้อย่างไร
 • นำเสนอลักษณะการใช้งานของกริดเทคโนโลยีที่มีปรากฎอยู่ในปัจจุบัน เพื่อส่งผลถึงความเข้าใจแนวทางของ การพัฒนาระบบสารสนเทศในแนวทางของกริดคอมพิวติ้ง โดยทำบทสรุปการพัฒนาเทคโนโลยีกริดที่มีมาเพื่อให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรทราบถึง โอกาสของเทคโนโลยีกริดที่จะสามารถนำมาใช้ในองค์กรเชิงธุรกิจ
 
 
 • เทคโนโลยีพื้นฐานที่รองรับระบบกริด
  • Grid Middleware and Security in Grid Computing
  • High Performance Computing in Business
  • High Performance Computer Clusters
  • Harvest Computing Power via Web Services
 • แนวทาง การนำเทคโนโลยีกริดมาใช้งานในองค์กรเชิงธุรกิจ ในปัจจุบันมีหลายธุรกิจที่สามารถใช้งานการคำนวณ และมีความต้องการทรัพยากรการคำนวณมหาศาล และการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่มาก มีการนำมาใช้ในโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ โดยในการสัมมนาจะกล่าวถึงแนวทาง การใช้งานการคำนวณเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ด้านการบริการการคำนวณตอบสนองต่อการออกแบบขั้นสูงในงานอุตสาหกรรม การบริการการคำนวณ Data Mining โดยใช้เทคโนโลยีกริด การคำนวณความเสี่ยงทางการเงิน ธนาคาร และการให้บริการการคำนวณประสิทธิภาพสูง
 • กรณีศึกษาของการใช้งานระบบกริด เพื่อเพิ่มความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของระบบสารสนเทศ เมื่อมีการคำนวณขั้นสูงมาเกี่ยวข้องในการทำงาน หรือ การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศแบบ Utility Computing
 • การร่วมศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โอกาสของ Grid Computing ในเชิงธุรกิจ
 
 
 • ผู้บริหารองค์กรซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหา การพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
 • ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ หรือผู้ปฏิบัติงาน
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย วิศวกรฝ่ายขาย บริษัทผู้พัฒนาโซลูชั่น
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเจ้าของธุรกิจ
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ
 
 

รองศาสตราจารย์ ดร. วรา วราวิทย์

 • หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
 • กรรมการบริหารโครงการกริดแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
 • อาจารย์พิเศษ วิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตร MBA
 • วิทยากรผู้บรรยายรับเชิญให้แก่บริษัทIT ชั้นนำ เช่น Oracle, IBM
 • ผู้เชี่ยวชาญ และ ที่ปรึกษาด้าน IT การออกแบบ พัฒนา ซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ เพื่อการบริหารกลยุทธ์ให้แก่องค์กรชั้นนำ เช่น สถาบันการเงิน ธุรกิจค้าส่ง IT ธุรกิจด้านบันเทิง ธุรกิจ Call Center โรงพยาบาล ธุรกิจยาและอาหารเสริม องค์กรภาครัฐ ฯลฯ
 
 

ราคา 5,500 บาท + VAT 385 บาท = 5,885 บาท
(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับหนังสือประกอบการสัมมนาที่สามารถใช้อ้างอิงในการใช้งานกริดสำหรับผู้บริหาร
Reference: Grid Computing: A savvy Manager's Guide, P. Plaszczak and R. Wellner, Elsevier 2006

 
 
 • ชำระเป็นเงินสด โอนเงิน หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม
  บริษัท เอเซียบิส เน็ตเวิร์คส จำกัด
  20 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์
  แขวงหนองบอน เขตประเวศ
  กรุงเทพมหานคร 10250
  (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3030242501)
 • การหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จะต้องมีหนังสือรับรอง กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเต็มจำนวน
 
 
 
 

แผนก อบรมสัมมนา :

Website : http:// www.asiabiznetworks.com

 
 Download (PDF 1.2 MB)

   
   
 
Copyright © 2006-2007 AsiaBiz Networks Co., Ltd.