...ขอเชิญร่วมสัมมนา...

 

Service Excellent for CRM Strategy
การบริการลูกค้า เป็นงานที่มีความสำคัญและมีคุณค่าต่อลูกค้า ต่อองค์กร และต่อความภาคภูมิใจของผู้ให้บริการ ดังนั้น องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น กลยุทธ์ CRM จึงเป็นสิ่งที่ ผู้บริหารงานขาย ผู้บริหารงานบริการ ผู้บริหารงานการตลาด หรือ พนักงานและผู้เกี่ยวข้องจำเป็นด้องมีความรู้สำหรับการแข่งขันภายใต้สภาวะเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน
อบรมวันที่: 24 ธันวาคม 2551
วิทยากร: คุณจิราวรรณ นุตะวานิช
CRM for Sales Manager (รุ่นที่ 24)
การนำกลยุทธ์ CRM มาประยุกต์เทคนิคการบริหารทีมขาย สำหรับผู้จัดการ และหัวหน้างานขาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การรวบรวมข้อมูลลูกค้าให้เป็นแบบรวมศูนย์ (Centralized Information), กระบวนงานขาย (Sales Pipeline), การติดตาม Activity ของงานขาย และ การสร้าง Report เพื่อ การวิเคราะห์งานขาย ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆ รวมถึงการได้รับ Software ไปทดลองใช้งาน และติดตามสนับสนุนหลังการฝึกอบรม อีก 60 วัน (Online CRM with Coaching & Consulting)
อบรมวันที่: 23 มกราคม 2552 (Small Group)
วิทยากร: คุณฉลอง บุญเฉียน
KM in Action (รุ่นที่ 25)
การบริหารองค์ความรู้ เป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจ ของการพัฒนา องค์กรให้มีศักยภาพ เพื่อ การแข่งขัน ในสภาวะ เศรษฐกิจ และ สังคมฐานความรู้ การปรับองค์กร เข้าสู่ความตระหนักและใช้ความรู้ ให้เป็นประโยชน์ เป็นสิ่งสำคัญในการผลักดันให้เกิด โครงการ บริหารองค์ความรู้องค์กร ขึ้นมาในหลาย หน่วยงาน (Enterprise Knowledge Management Project)
อบรมวันที่: 30 มกราคม 2552 (Small Group)
วิทยากร: คุณฉลอง บุญเฉียน
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรอกใบสมัครหลักสูตร
Balanced Scorecard & KPIs Workshop Training 
ในโลกของธุรกิจยุคปัจจุบัน   ที่มีกระแสการแข่งขันรุนแรง และยากต่อการคาดเดา  อะไรเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ และพัฒนาองค์กรของท่าน ? KPIs : Key Performance Indicators หรือ ดัชนีวัดความสำเร็จของงานจึงถูกนำมาใช้กับการบริหารงานบุคคล ทั้งด้านการสรรหา คัดเลือกบุคลากร  การพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ ให้อยู่กับองค์กรให้นานที่สุด ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติงาน ได้ทราบถึงความสำเร็จหรือสถานะปัญหาต่าง ๆ ของการบริหารงานบุคคล ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ไขได้ถูกจุดและทันเวลา
อบรมวันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2552
วิทยากร: คุณทิพวัลย์ ติรณะประกิจ
CRM in Action for Services Manager
กลยุทธ์ CRM จึงเป็นสิ่งที่ ผู้บริหารงานขาย ผู้บริหารงานบริการ ผู้บริหารงานการตลาด หรือ พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องจำเป็นด้องมีความรู้สำหรับการแข่งขันภายใต้สภาวะเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน เช่น การรวบรวมข้อมูลลูกค้าให้เป็นแบบรวมศูนย์ (Centralized Information), กระบวนงานขาย (Sales Pipeline), การติดตาม Activity ของงานขาย และ การสร้าง Report เพื่อ การวิเคราะห์งานขาย ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆ รวมถึงการได้รับ Software ไปทดลองใช้งาน และติดตามสนับสนุนหลังการฝึกอบรม อีก 60 วัน (Online CRM with Coaching & Consulting)
วิทยากร: คุณฉลอง บุญเฉียน
Consultative Selling Skills Workshop 
การแข่งขันในธุรกิจทวีความเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความหลากหลาย ตลอดจนดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคทั้งของไทย และต่างชาติ อีกทั้งมีการพัฒนาช่องทางการส่งมอบบริการ โดยใช้การขายตรง บริการถึงกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ทั้งบุคลากรขององค์กร และบุคลากรที่องค์กร หรือธุรกิจว่าจ้างมา โดยจ่ายผลตอบแทนในรูปของค่านายหน้า หรือผลตอบแทนพิเศษในรูปแบบต่าง ๆ เราจึงจัดกลุ่มที่ปรึกษาทางด้านการสื่อสารการขาย การบริการ และการบริหารจัดการทีม ซึ่งทำหน้าที่พัฒนาบุคลากรในหลายอุตสาหกรรมต่าง ๆ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะการขายแบบมืออาชีพ ด้วยแนวทางการขายแบบที่ปรึกษา โดยยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือการนำเสนอขายให้ตรงกับประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งจะส่งผลไปสู่ความสำเร็จขององค์กร
วิทยากร: คุณชนะ ก่อกิจกำธร
Enterprise Planning for the Computer Crime Act 
พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งได้ประกาศ และบังคับใช้แล้วนั้น ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ดังนั้นเราจึงควรมีความรู้ทางด้าน การวางแผนจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตาม พรบ. การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
วิทยากร: คุณบุญเกียรติ ถนอมวงศ์ธนา
Telesales Supervision Skills Workshop  
หลักสูตรนี้จะให้ความรู้ทางด้านทักษะการสร้างโอกาสงานขายทางโทรศัพท์เชิงปฏิบัติการ เพื่อการเป็นผู้นำงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มยอดขายให้แก่องค์กร
วิทยากร: คุณชนะ ก่อกิจกำธร
Business Intelligence (BI)
การบูรณาการข้อมูล(Integration of Data) ระหว่างข้อมูลประวัติกับข้อมูลใหม่ ณ ปัจจุบัน นับเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของระบบ Business Intelligence (BI) ขั้นสูง เนื่องจากมีธุรกิจจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ นำผลลัพธ์จากระบบดังกล่าวไปใช้ประกอบการตัดสินใจกำหนดทิศทางธุรกิจและการ ตลาด ทั้งนี้ ธุรกิจที่เริ่มใช้แนวคิดนี้แล้วในปัจจุบันจะเป็นองค์กรที่ได้ประโยชน์สูงสุด ก่อนใคร ก่อนที่มันจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาในอนาคตอันใกล้นี้
วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร. วรา วราวิทย์
Knowledge Management for Enterprise Strategies (รุ่นที่ 7)
การบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งไปสู่การสร้างฐานความรู้แห่งองค์กร สามารถเพิ่มกลยุทธ์ (Action learning) ในองค์กร, คุณภาพชีวิตในการทำงาน รวมไปถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันในองค์กร
วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร. วรา วราวิทย์
 
Link of Gallery : Click Here
Link of Company's Reference: Click Here
:: ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่งได้ที่แผนกอบรมสัมมนา ::

แผนก อบรมสัมมนา :

  • solution@asiabiznetworks.com
  • โทรศัพท์ 0 2361 8045
  • โทรสาร 0 2361 8048

Website : http:// www.asiabiznetworks.com

ข้อมูลเพิ่มเติมที่: http://www.asiabiznetworks.com/training/
E-mail: marketing@asiabiznetworks.com
 
Copyright © 2006-2007 AsiaBiz Networks Co., Ltd.