ตามประกาศของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 ด้วยในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปมีบทบาทและทวีความสําคัญเพิ่มขึ้นตามลําดับ ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่ในขณะเดียวกันการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มขยายวงกว้าง และทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์นับเป็นพยานหลักฐานสําคัญในการดําเนินคดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสืบสวน สอบสวน เพื่อนําตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษจึงสมควรกําหนดให้ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ดังกล่าว หากผู้ให้บริการผู้ใดไม่ปฏิบัติ อาจต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท ตามมาตรา 26

 
 
 • สาระสำคัญของ พ.ร.บ ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 • ลักษณะความผิดตาม พ.ร.บ เป็นอย่างไร
 • การจำแนกประเภทของผู้ให้บริการที่เข้าข่ายต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจร
 • หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
 • การวางแผนงานในการจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรแต่ละประเภท
 • การกำหนดนโยบายและควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์
 • อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรแต่ละประเภท
 • ระบบการจัดเก็บรักษาข้อมูลเพื่อให้เกิดความน้าเชื่อถือ
 • มาตราฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรแต่ละประเภท
 • การตั้งนาฬิกาของอุปกรณ์บริการทุกชนิดให้ตรงกับเวลาอ้างอิงสากล
 • แนวทางและตัวอย่างของการจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรแต่ละประเภท

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 • เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาได้เข้าใจหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจร
 • เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคในการเก็บรักษาข้อมูลจราจร
 • เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาได้เรียนรู้เทคโนโลยีและมารตฐานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูล
 
 
 • ผู้บริหารระบบข้อมูล และผู้บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้จัดการฝ่ายข้อมูล ผู้ดูแลระบบข้อมูล หรือ ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
 • Information Security Manager
 • Information Security Consultant
 • Information Security Analyst
 • นักพัฒนากระบวนการธุรกิจ
 • นักวิเคราะห์ระบบและข้อมูล
 • บริษัท เอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาลที่ให้บริการด้านข้อมูล
 
 

อาจารย์ บุญเกียรติ ถนอมวงศ์ธนา

 • อาจารย์พิเศษ การออกแบบและบริหารจัดการระบบเครือข่าย NECTEC
 • ที่ปรึกษาด้านการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย ความปลอดภัย ในองค์กรธุรกิจ
 • ประสบการณ์ ฝีกอบรม ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย ในองค์กรธุรกิจมากกว่าสิบห้าปี
 • อดีต ผู้จัดการทีมวิศวกรระบบเครือข่าย บริษัทตัวแทนสินค้า ชั้นนำ เช่น Cisco, Avaya, 3COM, และ Nortel
 • ประสบการณ์ออกแบบและติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการใช้งานทั้ง Voice, Data และ Video ให้องค์กรธุรกิจชั้นนำ อาทิเช่น  บริษัทธุรกิจปูนซิเมนต์ บริษัทธุรกิจเกษตร บริษัทธุรกิจปิโตรเลียม
 
 

ราคา 5,500 บาท + VAT 385 บาท = 5,885 บาท
(รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)
ราคา "พิเศษ" สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและโอนเงินภายในวันที่ 20 กันยายน 2551

ราคา 5,000 + VAT 350 = 5,350 บาท

 

 
 
 • ชำระเป็นเงินสด โอนเงิน หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม
  บริษัท เอเซียบิส เน็ตเวิร์คส จำกัด
  20 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์
  แขวงหนองบอน เขตประเวศ
  กรุงเทพมหานคร 10250
  (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3030242501)
 • การหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จะต้องมีหนังสือรับรอง กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเต็มจำนวน
 
 

วันพุธ ที่ 8 ตุลาคม 2551 เวลา 9.00-16.00น. ณ ห้องสัมมนา โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 (BTS อโศก)


แผนที่สถานที่ฝึกอบรม

http://www.jasminecity.com/map.htm

 
 

แผนก อบรมสัมมนา :

Website : http:// www.asiabiznetworks.com

 
 Download (PDF 1.2 MB)

   
   
 
Copyright © 2006-2007 AsiaBiz Networks Co., Ltd.