FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Asiabiz's solutions
With our solutions, there's nothing can not be done.


Join with us :  


Workshop CRM In Action การบริหารงานขายและงานบริการ ด้วย CRM

 
     การรักษาฐานลูกค้าเดิม และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานการตลาด การขาย งานบริการ หรือกระบวนติดตามงานภายในให้ดียิ่งขึ้น เป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญสูงสุดที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ เครื่องมือหนึ่งที่สามารถเริ่มต้นใช้บริหารกลยุทธ์ที่กล่าวมาได้สะดวกอย่าง รวดเร็ว คือ CRM
 
     CRM จะช่วยจัดการงาน ด้านการขาย และ การบริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การรวบรวมข้อมูลลูกค้าให้เป็น แบบรวมศูนย์ (Centralized Contact information) และนำข้อมูลไปใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตาม กระบวนงานขาย (Sales Pipeline) กระบวนการบริการ (Service Process Tracking) ด้วย ระบบ CRM ทำให้องค์กรสามารถจัดการ ควบคุมนโยบาย การติดตาม Sales & Services Activity การเก็บรวบรวมความรู้ เอกสาร ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า(Knowledge Management) และ การรวมข้อมูล (Unify Database) จากทุกส่วนงานที่ให้บริการลูกค้า เช่น Marketing, Customer Relations, Call Center ไว้ได้ รวมถึง การสร้าง Report เพื่อ การวิเคราะห์งานขาย งานบริการ และจัดแบ่งประเภทลูกค้า (Segmentations) ให้สอดคล้องกับ Campaigns, Marketing Events ตามกลยุทธ์ CRM ของแต่ละองค์กร ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ ผู้บริหารงานขาย ผู้บริหารงานบริการ ผู้บริหารงานการตลาด หรือ พนักงานและผู้เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้สำหรับการแข่งขันภายใต้สภาวะ เศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน
 
     Workshop Training นี้จะเป็นการสรุปรวบรวมความรู้ วิธีคิด วิธีบริหารจัดการองค์กรด้วย CRM แบบปฏิบัติงานจริง และผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ ครอบคลุมเนื้อหาซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ กับกลยุทธ์ CRM ขององค์กร ดังต่อไปนี้
- แนวคิดกลยุทธ์การบริหารความพึงพอใจของลูกค้า และกรณีศึกษา
- แนวคิดการจัดการงานบริการ
- การบริหารงานขาย และ งานบริการลูกค้า ด้วยระบบ CRM
- การบริหารจัดการ องค์ความรู้ (Knowledge Management) เพื่อกลยุทธ์ CRM
- การบริหารกระบวนงานขาย แบบ Sales Pipeline เพื่อลดการสูญเสีย โอกาสการขาย และ การบริหาร Service Business Process เพื่อสร้างความพึงพอใจ ให้แก่ลูกค้า(Customer Satisfaction)และรักษาความเชื่อใจของลูกค้า(Customer Loyalty)
- การบริหารงานขาย ร่วมกับ Customer Touch Points อื่น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และ เพิ่มโอกาสการขาย รวมถึงงาน Order Fulfillment
 
หัวข้อการอบรม
- ภาพรวมกลยุทธ์ CRM
- ประโยชน์ของระบบ CRM สำหรับการบริหารงานขาย งานบริการ และ การบริหารงาน Customer Touch Points
- ฝึกปฏิบัติการ รวบรวมข้อมูลลูกค้าให้เป็นแบบรวมศูนย์(Centralized) ด้วยระบบ CRM
- การจัดการระบบ CRM ให้สอดคล้องกับ Sales & Service Activity
- ฝึกปฏิบัติการ บริหารงานขาย แบบ Sales Pipeline ด้วยระบบ CRM
- วิธีสร้าง Case และการบริหารงานขายใน Sales Pipeline เช่น Sales Lead, Quotation Process, Sales Report , Lost Sales Report เป็นต้น
- ฝึกปฏิบัติการ ใช้ระบบ CRM เพือ การสืบค้น ติดตาม บริหารกระบวนการขาย และ งานบริการ
- การ Export ข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และ Auto Excel Reports
- CRM Cases อื่นๆที่สัมพันธ์กับการบริหาร
- Case Study และ ตอบข้อซักถาม จากผู้ร่วม
- การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริง ของ Call Center ที่นำระบบ CRM มาใช้ในการบริหารจัดการ (ถ้ามี)
- คำถาม - ตอบ
 
การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
- ผู้บริหารองค์กร
- ผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศ
- ผู้จัดการฝ่ายขาย
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
- ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- เจ้าหน้าที่ฝ่าย CRM
- เจ้าหน้าที่ฝ่าย Telemarketing
- เจ้าหน้าที่ฝ่าย e-marketing
- ฝ่ายฝึกอบรม
- ฝ่าย HR
- ผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหา จัดการ หรือ พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ CRM
- ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
- เจ้าของธุรกิจ
- หรือ บุคคลทั่วไปที่สนใจ
 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
  คุณฉลอง บุญเฉียน
  - กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท เอเซียบิส เน็ตเวิร์คส จำกัด
  - ผู้เชี่ยวชาญระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารกลยุทธ์ มีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษา และ การวางระบบ CRM, Call Center, Telemarketing , e-Marketing, KM ให้กับองค์กร อาทิ ธนาคารยูโอบี บริษัทชาร์ปไทยจำกัด บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัด บริษัท หลักทรัพย์ซีมิโก้จำกัด (มหาชน) บริษัททีวีไดเร็คจำกัด บริษัทเอส.บี.อุตสาหกรรมเครื่องเรือนจำกัด และ Kasikorn Securities
  - อาจารย์พิเศษ และ วิทยากรรับเชิญของสถาบันการศึกษา
 
อัตราค่าสัมมนา
  อัตราค่าอบรม : โปรดโทรสอบถาม
  * รวมเอกสาร ชา กาแฟ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
  ** กรุณาชำระค่าลงทะเบียน ก่อนวันที่อบรม 7วัน
  การชำระเงิน
  - ชำระเป็นเงินสด โอนเงิน หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม
    บริษัท เอเซียบิส เน็ตเวิร์คส จำกัด
    20 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์
    แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
    (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3030242501)
  - การหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จะต้องมีหนังสือรับรอง กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเต็มจำนวน
 
กำหนดการอบรมและสถานที่
  เวลา 9:00-16:30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เอเซียบิส เน็ตเวิร์คส จำกัด
  * หมายเหตุ : ผู้ฝึกอบรม Workshop ทุกท่าน ต้องนำ Notebook Computer (มี WiFi) มาร่วมฝึกปฏิบัติการด้วยตนเอง
 
ติดต่อ สอบถาม ลงทะเบียน ได้ที่ แผนกอบรมสัมมนา
  แผนกอบรมสัมมนา โทรศัพท์ : 0-2361-8045 โทรสาร : 0-2361-8048
 
  เอกสารเพิ่มเติม
  - Download เอกสารสมัครสัมมนา
  - แผนที่สถานที่ฝึกอบรม
  - หลักสูตรอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
 
ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง